Fizika 1

Merjenje, fizikalne veličine in enote

Napake pri merjenju: Absolutna in relativna napaka (PPT, HTML)
Pretvarjanje enot (PPT, HTML)
Pretvarjanje ploščinskih in prostorninskih enot (zanimiva stran)

Premo in krivo gibanje

Opazovalni sistemi - relativnost gibanja (simulacija)
Zanimive strani (Youtube)
Inercialni in neinercialni opazovalni sistem (simulacija)
Heliocentrični sistem v primerjavi z geocentričnim  (simulacija)

Premo enakomerno gibanje
Zanimive strani
Lega, premik , pot (dolžina poti v odvisnosti od časa) (simulacija)
Enakomerno pospešeno gibanje
Povprečna in trenutna hitrost (simulacija)

Premo enakomerno gibanje v ravnini
Pojem vektorja (simulacija)
Vsota vektorjev  (zanimiva stran)  (simulacija)
Vzlet helikopterja (simulacija)

Enakomerno pospešeno gibanje v ravnini
Prosti pad in navpični met navzgor (simulacija)
Vodoravni met (video)
Zanimive strani (Ledina)
Poševni met (gibanje izstrelka) (video) (simulacija)

Krivo gibanje
Prikaz vektorjev hitrosti in pospeška (simulacija)
Koordinate pri kroženju (simulacija)
Enakomerno krožno gibanje in pospešek (simulacija)
Krožno gibanje in krivo gibanje, ki ni krožno (simulacija) (simulacija)
Poti izstrelkov in satelitov (simulacija)
Vrtenje, translacija, kotaljenje (simulacija)

Sile in navor

Hookov zakon (sila vzmeti) (simulacija)
Sila kot vektor (simulacija)
Ravnovesje sil (simulacija)
Težišče  (simulacija)
Lepenje in trenje (simulacija)
Zračni upor (simulacija)
Sile na klancu (simulacija)
Ravnovesje sil na klancu (simulacija)

Navor (Youtube), (simulacija)
Sile in navor v ravnovesju (simulacija)(simulacija)

Tlak in hidrostatični tlak (simulacija)
Črpanje vode iz posode(simulacija)
Hidravlično dvigalo (simulacija)
Vzgon (simulacija)

Newtonovi zakoni in gravitacija

I.Newtonov zakon (simulacija)
II.Newtonov zakon (simulacija)
III.Newtonov zakon (simulacija)
III.Newtonov zakon, stične sile (simulacija)

Sila in gibanje (simulacija)

Sile pri kroženju (simulacija)

Newtonov gravitacijski zakon (simulacija)
Poti izstrelkov in satelitov (simulacija)
Gibalna količina in sunek sile (zanimiva stran) (simulacija)

Keplerjevi zakoni(simulacija)
Tiri in mase planetov (simulacija)

Snov


Fizika 2

Toplota

Temperatura, toplota, notranja energija

Specifična toplota in toplotna kapaciteta (simulacija)
Notranja energija plinov (simulacija)

Prevajanje toplote

Prevajanje toplote skozi snov (simulacija)
Prenos toplote s sevanjem (simulacija)

Toplotni stroji

Plinska enačba in plinski zakoni

Splošni plinski zakon (splošna plinska enačba) (simulacija)

Izkoristek toplotnega stroja (simulacija)

Termično raztezanje snovi

Fazne spremembe

Fazne spremembe
Hlajenje pri izparevanju


Nihanje


Predstavitev harmoničnega gibanja (simulacija)
Gibanje matematičnega nihala in vzmeti   (simulacija)
Energija nihanja  (simulacija)
Vsiljeno in dušeno nihanje  (simulacija)
Resonanca

Valovanje

Zvok in Dopplerjev pojav (simulacija)
Lom svetlobe (simulacija)
Prizme in disperzija (simulacija)
Uklon  (simulacija)
Interferenca

Optika

Leče  (simulacija)
Lastnosti konkavnih leč (simulacija)
Ravna zrcala (simulacija)
Ukrivljena zrcala (simulacija)Fizika 3

Električno polje

Električna sila in Coulombov zakon (simulacija)
Jakost električnega polja (simulacija)
Predstavitev električnega polja zaradi točkastih nabojev (simulacija) (simulacija)
Električna napetost (simulacija)
Gibanje delcev v električnem polju (simulacija)

Električni tok

Električni tok (simulacija)
Električni upor in Ohmov zakon (simulacija) (simulacija)
Električna moč (simulacija)

Magnetno polje

Magnetna sila na električne delce
Magnetna sila na tokovni vodnik
Navor magnetne sile
Gostota magnetnega polja
Magnetno polje trajnega magneta
Snov v magnetnem polju

Magnetna indukcija

Magnetni pretok
Indukcija pri premikanju vodnika v magnetnem polju
Faradayev zakon indukcije
Lastna indukcija
Izmenična napetost
Električni nihajni krog

Fizika delcev

Sestavni deli atoma
Fotoni in fotoefekt
Elektronska stanja atomov ter emisijski in absorpcijski spekter (
Rentgenska cev in zavorno sevanje
Atomsko jedro in jedrske reakcije
Radioaktivnost