Fizika
Pretvorbe enot
kg hgdaggdgcgmg
x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10
÷10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10
Spomnimo se, da če kaj množimo z 1, to ostane nespremenjeno.
In da velja na primer:
inpravtako
1m
100cm
1m
100cm
=
= 1
1min
60sec
1min
60sec
=
= 1
3
Pravnampridetuditabelaenot
Osnovepretvorbe!!
Primer:Žogovržemo5metrovdaleč.Kolikocentimetrovdalečsmojovrgli?
Praviodgovorje500cm.Tosmoizračunalitako:
5metrov
100centimetrov
1meter
500 centimetrov
1m=100cm
Pretvorbaizvečjihenotvmanjše
Izračunamotako:
235cm
1m
100cm
2.35 m
1m=100cm
Primer: Kolikometrovje235cm?
Pretvorbaizmanjšihenotvvečje
Pretvori3259gvkilograme!
3250g
1kg
1000g
3,25 kg
1000g=1kg
Primerzenotamimase
Kolikosekundjev1.25minute?
1.25min
60sec
1min
75 sec
1min=60sec
Primersčasovnimienotami
Tekačpreteče100mv12sekundah.Pretvorinjegovohitrostvkm/h:
100m
1000m
1km
0,1km
12sec
3600sec
1h
0,0033h
Hitrosttekača:v==30 [km/h]
0,0033h
0,1km
Kaj,čeimamosestavljeneenote
1. Pretvorimovsakoosnovno
enotoposebej
2. Innatovstavimovsestavljeni
izraz
3
Osnovnaenota
Osnovnaenotajelahko:
1. Gram
2. Meter
3. Liter
4. Newton
5. Amper
6. …..
Začasjeosnovnaenotasekunda:
Ažalvpričasuneuporabljamo
desetkratnikovenote
3
Pretvorba med enotami:
Dvepravili:
1. Odštejemoeksponente
2. Premaknemozatoliko
decimalk,kolikorjerazlike
Osnovnaenota
Pretvorba med enotami:
Dvepravili:
1. Odštejemoeksponente
2. Premaknemozatoliko
decimalk,kolikorjerazlike
Osnovnaenota
Pretvorbobomolažje
razumeli,četabelo
zasukamovvodoravno
obliko(vlevo)
0.15m=?cm
0–2
0.15m=15.0 cm
Pretvarjamometrevcentimetre(kisonadesniodmetrov).
Zatopremikdecimalkezadvemestivdesno:
Primer:pretvorbametrovvcm
0-(-2)=0+2=2
Razlikamedeksponenti::
0.15m=?cm
m
m
0.15m=?cm
–2
0.150km=?cm
Centimetrisodesnoodkilometrov
Zatopremikdecimalkeza5mestvdesno:
Primer:pretvorbakilometrovvcm
3
3–(-2)=3+2=5
0.150km=0.150x10
5
cm=15000 cm
Razlikamedeksponenti::
Tanačinveljazapretvorboizvečjihenotvmanjše
Veljapatudizapretvorboizmanjšihenotvvečje
g
0.15m=?cm
–3
Primer:pretvorbamiligramovvdecigrame:
384mg=?dg
Decigramisolevoodmiligramov.
Zatopremikdecimalkeza2mestivlevo:
-1
(-1)–(-3)=-1+3=2
384mg=3.84 dg
Razlikamedeksponenti:
1m=100cm
1m
2
=100cmx100cm
=(100)
2
cm
2
=10000cm
2
Inše:
1cm
2
=
1m
100
1m
100
x
=
1
10000
m
2
=0,0001 m
2
Primer:5m
2
=5 xm
2
=5x10000cm
2
=50000cm
2
Primer:250 cm
2
=250x0,0001m
2
=0,025 m
2
1. Najprejpretvorimo
enote,
2. natotopomnožimos
faktorjem
Pretvorbaploščinskihenot(tosovbistvusestavljeneenote)
1m=100cm
1m
3
=100cmx100cmx100cm
=(100)
3
cm
3
=10
6
cm
3
Inše:
1cm
3
=
1m
100
1m
100
x
=
1
1000000
m
3
=10
-6
m
3
Primer:25m
3
=25 xm
3
=25x10
6
cm
3
=25000000cm
3
Primer:250 cm
3
=250x0,000001m
3
= 250 x 10
-6
m
3
1m
100
x
Pretvorbaprostorninskihenot(tosovbistvusestavljeneenote)
1. Najprejpretvorimo
enote,
2. natotopomnožimos
faktorjem
Boljpreglednajeuporabazapisavelikihštevilveksponentniobliki
36mA=________________kA
Pretvorivzahtevanoenoto
M
10
6
k
10
3
h
10
2
da
10
1
10
0
d
10
-1
c
10
-2
m
10
-3
μ
10
-6
Rešitev:
3
-3
Razlikamedeksponenti:3–(-3)=6Torejpremikdecimalkeza6mestvlevo
36mA=3.6x10
1
mA=3.6x10
1-6
kA=3.6x10
-5
kA
0,03cm
2
=_________________km
2
Pretvorivzahtevanoenoto
Rešitev:
Najprejpretvorimocmvkm:
1cm=10
-2
m1km=10
3
m;razlikamedeksponentoma=3-(-2)=5
Decimalkopremaknemo5mestvlevo:1cm=1x10
-5
km
1cm
2
=1cmx1cm=(10
-5
km)x(10
-5
km)=10
-10
km
2
Insedajpretvorbaploščine,kijesestavljenaveličina
0,03cm
2
=0.03x10
-10
km
2
=3x10
-2
x10
-10
km
2
=3 x 10
-12
km
2
32s=_____________min
Pretvorivzahtevanoenoto
Rešitev:
1min
60s
1min
60s
=
= 1
Spomnimose:
32s=32sx
1min
60s
1min
60sec
=0,533min
8,3μm/min=______________m/s
Pretvorivzahtevanoenoto
Rešitev:
Hitrostjesestavljenaenota.Vsakoenotopretvarjamoposebej
1μm=10
-6
m
1min=60s
8,3μm/min=8,3x
10
-6
m
60s
=1,38 x 10
-7
[m / s]
Pomagajo tudi spletni kalkulatorji za pretvorbo enot