Tlak v mirujoči tekočini

Pri tekočinah običajno govorimo o tlaku, ki je količnik sile, ki deluje pravokotno na določeno ploskev in velikost ploskve, torej: p= F/S. Smer sile v tekočini je odvisna namreč odvisna od oblike in od velikosti posode, v kateri se nahaja.. Sila tekočine na steno posode je pravokotna. Tlak ni vektorska količina in nima smeri (položaj merilnika je na animaciji je zapisan v metrih, tlak pa v paskalih). Ponovni zagon.

Premikaj merilnik tlaka v cevi in si zapisuj meritve (tlak je edina merljiva količina, kot je opisano spodaj). Pa poglejmo zakaj tlak narašča z globino. Vzemimo, da je modra tekočina voda (gostota 1000 kg/m3). Vzemimo točko nekje v zgornjem delu posode. Če je posoda valj s premerom 1.0 m, kolikšna je torej prostornina vode nad to točko? Kolikšna je masa vode in kolikšna je njena teža? Vzemimo primer, da je globina 3.0 m. Tlak je tedaj 29,400 N/m2. Prostornina vode v posodi nad to točko je 9.4 m3. Masa vode je produkt prostornine in gostote vode, torej 9,400 kg in tako je teža vode 92,120 N.

Kolikšen tlak povzroča voda na tej globini? Težo delimo s ploščino preseka, ki je v tej točki 3.14 m2. Ta tlak je enak odčitku na animaciji. Enota za tlak je N/m2 = pascal (označimo Pa).

Če smo natančni, moramo reči, da je to sprememba tlaka in ne tlak. Privzeli smo, da je tlak na gladini nič p  = 0, kar pa ni res, saj je na površini zračni tlak, ki je okoli 1 x 105 Pa. Tlak je torej seštevek zračnega tlaka in tlaka zaradi teže tekočine. Tako lahko zapišemo enačbo:

 p = p0 + ρgh

kjer je p0 tlak na gladini, ρ je gostota tekočine, g je teľni pospešek in h je globina tekočine.

Kolikšen je tlak v točki A? Dodaj drugi merilnik in ga izmeri.