Težišče in težnost

Premakni eno od teles ali spremeni maso modrega. Opazuj položaj težišča.

Masa

Prva slika prikazuje dve telesi z enako maso. Težišče mas sistema je prikazano kot rdeča pika, njen položaj pa je že izračunan v m. Premakni eno od teles. Kaj opaziš glede lokacije središča mas, ko spremeniš položaj desne klade?.

Sedaj z drsnikom spremeni maso modrega telesa. Je težišče mas še v središču sistema? Iz opazovanja položaja središča izveš, katero telo ima večjo maso.

Kako izračunamo razmerje med masama obeh teles? Kadar imamo samo dve telesi, je razmerje razdalje telesa do težišča povezano z razmerjem mas. Torej, če izmerimo razdaljo od vsake klade do težišča mas, lahko izračunamo razmerje mas. Lega težišča je podana kot Xcm = (x1m1 + x2m2)/(m1 + m2) za enodimenzionalni sistem z dvema telesoma.

V bistvu sta oba pojma (središče mas, središče težnosti-težišče) velikokrat brez težav zamenljiva. središce težnosti (težišče) je definirano kot točka v sistemu, kjer deluje težnost. Težišce upošteva dejstvo, da sta teža ter zaradi tega tudi pospeševanje zaradi težnosti drugačna na različnih višinah nad Zemljo. V tej predstavitvi središče mas in težišče sovpadata. Samo v primeru zelo velikega sistema bi lahko bilo pospeševanje zaradi težnosti v različnih delih sistema različno. To bi pomenilo, da je središce težnosti (težišče) drugje kot središče mas.