Sunek sile

Opazuj spremembo gibalne količine pri različnih intervalih delovanja sile! Primerjaj to spremembo s časovnim potekom sile.

v[m/s] G[kg m/s]
   

Masa

Kaj mislimo s silo? Newton je menil, da je skupna sila nekaj, kaj povzroči časovno spremembno gibalne količine, ΔG/Δt ali dG/dt. C.D. Broad (Scientific Thought, 1923) je napisal, "Zdi se mi jasno, da nobeden nikoli ne misli, oz. je mislil, da je 'sila' hitrost spreminjanja gibalne količine." Torej, če se Newtonova trditev zdi nenavadna, je to zaradi tega, ker ste navajeni na posebni primer drugega Newtonovega zakona, t.j. Σ F =  ma. .

Razmisli o sili roke, pri majhnem Δt. Opaziš spremembo gibalne količine (položaj je podan v metrih, čas v sekundah). Diagram kaže spremembo gibalne količine. Na začetku je masa vozička 1.0 kg. Spremeni maso na 2.0 kg. Je sprememba gibalne količine drugačna? Ne! Spremeni se pa končna hitrost, ki znaša polovico hitrosti, kot je bila v primeru mase 1.0 kg. Enaka sila ima za rezultat enako spremembo gibalne količine v istem časovnem intervalu.

To lahko predstavimo tudi drugače (območje pod grafom sile v časovni odvisnosti). Odkljukaj označitveno polje za prikaz tega grafa. To območje se imenuje sunek sile, kar je le drugo ime za ΔG.  Kaj lahko poveš o sunku sile, ki ga prejme voziček, v odvisnosti od mase? Spremeni maso, ponovi poiskus in boš izvedel.

Razmisli o animaciji, kjer je sila roke nanešena čez velik Δt . Razlika med animacijama je ta, da zpri velikem Δt sila deluje dalj časa in zaradi tega povzroči večjo spremembo gibalne količine. Sprememba gibalne količine je večja od primera, kjer je Δt majhen.