Krožno gibanje

vx(m/s) vy(m/s) KE(J)
a11 a12 a13

 v0x = m/s

Črna krogla z maso 1.0 kg se giblje po krožnici, kot je to prikazano v animaciji  (položaj je podan v metrih, čas v sekundah in energija v joulih).
V animaciji brez zunanje sile je vrv vodoravna na površino (brez trenja) - tako je sila vrvi edina delujoča sila. V animaciji gravitacija vrtimo kroglo tako, da je os vrtenja vzporedna s površjem Zemlje. Tako delujeta na kroglo teža (ki je obrnjena navzdol) in sila vrvice. Modra puščica predstavlja rezultanto sil, ki delujejo na kroglo, graf predstavlja kinetično energijo krogle v joulih.

Za animacijo brez zunanje sile izberi različne začetne hitrosti potem nastavi in poženi: brez zunanje sile. V katero smer kaže vsota sil? V tem primeru je edina delujoča sila sila vrvice, ki vleče kroglo in jo usmerja v gibanje po krožnici. Smer sile je zmerom proti središču kroga (centripetalna sila). Ali ta sila spreminja hitrost krogle? Ne. Vektor hitrosti se sicer spreminja, vendar ohranja dolžino (spreminja se samo smer). Povezava med delom in energijo nam pove, da sila vrvi ne opravi nobenega dela (ker je pravokotna na smer gibanja krogle) in zato se ne more sprememeniti kinetična energija krogle. V splošnem nobena centripetalna sila ne opravi dela.

Za gravitacijo izberi različne začetne hitrosti in potem nastavi in poženi: gravitacija. V katero smer kaže zdaj vsota vseh sil? To je malo bolj zapleteno. Tudi tu nastopa sila, ki je usmerjena v središče kroga (zaradi vrvi), ampak sedaj je tu tudi teža. Zato rezultanta ne kaže več v središče kroga. Ali se s težo spremeni tudi hitrost krogle? Da. Medtem ko sila vrvi ne opravi nobenega dela, ga teža opravi.