Analiza vektorja

Konec vektorja lahko premikaš s postavitvijo kurzorja na konico vektorja; skupaj z miško se premika tudi vrh (konec) vektorja.

x(m) y(m) r(m) kot(stopinje)

V koordinatni mreži je s puščico rdeče barve ponazorjen vektor. V tabeli s podatki je prikazanih več podatkov za ta vektor (položaj je podan v metrih). Kako lahko predstavimo ta vektor? Obstajata dva načina:
  * predstavitev vektorja s komponentama vektorja v smeri x in v smeri y;
  * predstavitev vektorja z njegovo velikostjo in s kotom.
Oba načina predstavitve vektorja sta pravilna. Glede na okoliščine je pogosto en način prikaza vektorja primernejši od drugega. Predstavitev z velikostjo in kotom.

Konec vektorja lahko premikaš s postavitvijo kurzorja na točko na koncu vektorja; skupaj z miško se premika tudi vrh (konec) vektorja.

Določitev vektorja z velikostjo in smerjo: Vektor, kakršen je na primer ta na sliki, si predstavljamo z velikostjo in smerjo. Velikost vektorja opišemo z absolutno dolžino vektorja (v tabeli je označen s črko r in ni nikoli negativno število) in s smerjo. Smer opišemo s kotom (tudi ta je prikazan v tabeli; podan je v kotnih stopinjah). Kot merimo od pozitvne x osi do smeri, v katero je usmerjen vektor.

Predstavitev vektorja s komponentama x in y: V primeru reševanja problemov v ravnini (dvodimenzionalni problemi) pogosto predstavimo vektor z dvema komponentama. In kako to storimo? Ta način prikazuje animacija prikaži komponente. Ko z miško premikamo konec (vrh) vektorja rdeče barve, vektorja rjave barve prikazujeta x in y komponento rdečega vektorja (v tabeli sta ta dva vektorja označena kot x in y); Poskusi ohraniti dolžino vektorja nespremenjeno in spreminjaj kot. Kako se komponenti x in y spreminjata s spreminjanjem kota? Ko se kot manjša, se x komponenta vektorja povečuje (in na osi x doseže dolžino vektorja); y komponenta vektorja pa se manjša (doseže vrednost 0). Ko kot narašča proti 90°, se x komponenta vektorja manjša (in na osi y doseže vrednost 0); y komponenta vektorja pa se povečuje (in doseže velikost vektorja). Matematično opišemo komponenti vektorja na naslednji način:

x = r . cos(θ)    in     y = r . sin(θ).

Če je vektor podan s komponentama, dobimo velikost in kot (smer) vektorja na naslednji način:

r = (x2 + y2)1/2    in    θ = tan-1(y/x).

Velikost vektorja (označena z r) mora biti vedno nenegativno število.