Energija in potencial

Kinetična energija Potencialna energija

       Naboj =  C 

Animacija kaže pozitivni preskusni naboj v homogenem električnem polju, ki nastane med dvema enakomerno naelektrenima vzporednima ploščama. Preskusni naboj lahko premaknemo v poljuben položaj med ploščama in opazujemo njegovo gibanje po kliku na "nastavi vrednost in predvajaj". Beremo lahko položaj, potencial in jakost električnega polja. Diagram kaže odvisnost kinetične in potencialne energije v odvisnosti od višine nad spodnjo ploščo. 

  • Ali na naboj deluje konstantna sila? Razloži!
  • Ali je delo električne sile med gibanjem delca pozitivno ali negativno? Razloži!
  • Kako se spreminja celotna energija, ko premikamo delec na različne začetne položaje?
  • Na katere položaje moramo premakniti delec, da bo celotna energija delca manjša, večja, ali da bo ostala enaka?

Delec čuti konstantno silo, saj je "krivulja" za potencialno energijo daljica (kot bi bilo to pri težnosti). Ker se kinetična energija povečuje, je delo elektrostatične sile, pozitivno (negativna pa je sprememba v potencialni energiji). Ker je delo F • Δx, sta z večjim odmikom tudi opravljeno delo in sprememba kinetične energije večja.

Količnik med potencialno energijo in nabojem delca je električni potencial (merjen v voltih). Potroji naboj naelektrenega delca! Zdaj se potencialna energija poveča, vendar pri tem ostaja električni potencial enak (za delec v istem položaju). Zakaj? Kaj moramo narediti, da bi se spremenil električni potencial?