Specifična toplota


masa =  kg

Čas segrevanja: 5 minut    10 minut

Specífična toplôta je v fiziki toplota, potrebna, da en kilogram snovi segrejemo za en kelvin. V splošnem je odvisna od vrste snovi.

Tukaj je Q toplota, potrebna za dano temperaturno spremembo telesa z maso m, c je specifična toplota in jo merimo v [J/kgK] in ΔT=Tk−Tz je razlika med končno (Tk) in začetno temperaturo (Tz).

Specifična toplota (včasih ji pravimo specifična toplotna kapaciteta) opisuje, koliko toplote je potrebno za določen prirastek temperature dane količine snovi. V naši predstavitvi imamo klado iz modre snovi v izolirani peči (čas je podan v minutah in temperatura v stopinjah Celzija). Predpostavimo, da klada vsrka vso toploto iz grelnika. Zaradi grelnika (ki posreduje toliko in toliko toplote na sekundo) se bo temperatura v modri kladi s časom povečevala. Če bi spremenili maso klade, bi bil prirastek temperature drugačen (ob podani moči grelnika). To kvantitativno opisuje naslednja enačba

Q = mc (Tk - Tz),

Pri tem je Q toplota, m je masa, c je specifična toplota, T je temperatura (indeksi označujejo končno in začetno temperaturo). Opazimo, da se za enako količino posredovane toplote sprememba temperature razpolovi, če podvojimo maso. Različne snovi imajo različne vrednosti specifične toplote (oziroma specifične toplotne kapacitete). Voda ima na primer precej višjo specifično toploto od bakra. Zato se bakreni lonec na štedilniku hitreje segreje od vode, ki je v njem. In seveda, poln lonec vode potrebuje več časa, da doseže končno temperaturo (običajno je to temperatura vrelišča približno 100oC), ker je tu še vodna masa.

Specifično toploto običajno merimo v  J/(kg K), pri čemer pomeni K enoto kelvin.