Napeta vrv

Točka preloma

n:   1   2   3    4   5   6    7   8


Imamo vrv dolžine L = 28 cm (položaj je dan v centimetrih), ki jo napnemo v točki  x = 6.0 cm in y = 3.0 cm. S sivo barvo je prikazana nenapeta vrv. Z drsnikom lahko spreminjamo točko napenjanja v smeri x ( y točka napenjanja je enaka). Lahko si ogledamo komponente Fourierjeve vrste, ki oblikujejo napeto vrv, tako da izberemo vrednost n. Relativna velikost sinusnih komponent je prikazana z grafom na desni strani. Ponovni zagon.

S pomočjo Fourierjeve vrste lahko opišemo poljubno periodično valovanje (oglej si Predstavitev 16.5 in Predstavitev 16.6). Za tak prelom vrvi moramo upoštevati drugačen način seštevanja valov, da dobimo Fourierjevo vrsto. Upoštevati moramo vse valove, ki so na konceh vrvi enaki nič (saj ima tako napeta oziroma prelomnjena vrv konce, ki so privezani). Tako ugotovimo, da se prelomljena vrv da opisati s pomočjo Fourierjeve vrste kot

 f(x) = Σ An sin (n*π*x/L),

pri čemer je v naši animaciji L = 28 cm (poglej Predstavitev 16.5 in Predstavitev 16.6  za več podrobnosti v primeru periodičnosti).