Vzgon letala

Animacija kaže stranski prerez letalskega krila in  zrak, ki teče mimo njega (položaj je podan v centimetrih in čas v sekundah). Kje je hitrost zraka največja? Kje bo tlak največji? Kako to pojasnjuje aerodinamični vzgon letala? S pomočjo Bernoullijeve enačbe lahko ugotovimo razliko v tlaku med zgornjo in spodnjo stranjo krila. Ta je

Δp = ρ (vzgoraj2 - vspodaj2)/2.

Najprej poiščimo hitrost zraka pod krilom (ko smo enkrat pod krilom, je tu hitrost zraka približno konstantna) in nad njim. Zlahka dobimo povprečno hitrost kot odmik v časovnem intervalu, in sicer vspodaj = 950 cm/s = 9,5 m/s in vzgoraj = 990 cm/s = 9,9 m/s.

Sedaj lahko s pomočjo teh hitrosti in gostote zraka, ρ = 1.3 kg/m3 izračunamo razliko v tlaku. Za naš primer dobimo Δp = 5.0 Pa. Če je ploščina krila enaka 0,1 m2, kolikšna je sila vzgona na to krilo? Ker je p  = F/S, dobimo za silo vzgona produkt razlike tlaka in ploščine oziroma 0,5 N.

Razlog, da pride do različnih hitrosti zraka nad in pod krilom je v tem, ker  zrak nad krilom nima idealnega pretoka. V začetku ima zrak nad krilom daljšo pot, zato zrak s spodnje strani krila "napolni" ta prostor. Vendar nestabilnost povzroči turbulenco, ki zagotavlja bolj stabilen pretok, pri katerem zračni delci nad krilom potujejo hitreje. Za večjo razliko v tlaku je krilo dvignjeno navzgor, kar poveča vzgon.