Vektorski produkt


|r| |F| |r x F|
a11 a12 a13

Ko govorimo o velikosti navora, mislimo na velikost sile, pravokotne na dani polmer, na katerega ta sila deluje. Če ni ročice (pravokotne razdalje od osišča do nosilke sile), tudi navora ni. Navor je pozitiven (izven zaslona), če sila F poskuša zavrteti telo v obratni smeri od urinega kazalca v skladu s pravilom desne roke (PDR), če pa ga poskuša zavrteti v smeri urinega kazalca (spet v skladu s PDR), je navor negativen. Ponovni zagon.

Če želimo navor opisati matematično, moramo uporabljati tako imenovani vektorski produkt. Navor je vektorski produkt vektorja "radij" in vektorja sile, r × F. Velikost navora je r F sin(θ), smer navora pa določa PDR. θ je kot med obema vektorjema, A in B sta velikosti vektorjev r in F. Z miško vleci vrh katere od obeh puščic (položaj je podan v metrih, sila v N). Rdeča puščica je r, zelena puščica predstavlja F. Izračunava se velikost obeh puščic in vektorski produkt.

Smer navora r × F je določena s pravilom desne roke (PDR) (usmeri prste proti r, ukrivi jih v smeri  F, smer, ki jo sedaj kaže palec, je smer navora. Zato,

 M = r × F = r F sin(θ) s smerjo, ki jo predpisuje PDR,

pri tem je r sin(θ) ročica, na katero deluje sila F.